Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług telefonicznych i dostępu do internetu dla potrzeb WSA w Kielcach

Kielce: Świadczenie usług telefonicznych i dostępu do internetu dla potrzeb WSA w Kielcach
Numer ogłoszenia: 193310 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149782 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonicznych i dostępu do internetu dla potrzeb WSA w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dostarczaniu połączeń: A. usługa polegająca na realizacji połączeń telefonicznych za pomocą łącza ISDN 30B+D + 300 DDI z zachowaniem istniejącej numeracji 41 3405200 - 41 3405499 B. usługa polegająca na zapewnieniu łączności z Internetem w technologii szerokopasmowej xDSL ze stałym adresem IP i przepływnością; 6144/1024 kbit/s C. Usługa polegająca na zapewnieniu łączy analogowych PSTN do istniejącej centrali w ilości 4 stacji z zachowaniem istniejącej numeracji 413349040, 413349041, 413349042, 413480718 D. Zamawiający wykorzystuje średnio miesięcznie. Struktura połączeń telefonicznych rozkłada się w sposób następujący: -połączenia lokalne i strefowe 61 godz., -połączenia międzystrefowe - międzymiastowe 13 godz., -połączenia do sieci komórkowych 16 godz., -połączenia do sieci międzynarodowych to połączenia do krajów UE. i pozostałych krajów połączenia będą rozliczane wg cennika operatora 10 minut -połączenia do Internetu, 0-801.. i pozostałe 3 godz.;..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Telestrada S.A., ul.Puławska 182, 02-670 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125669,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 105056,76

  • Oferta z najniższą ceną: 105056,76 / Oferta z najwyższą ceną: 271904,52

  • Waluta: PLN.

nowa podstrona, dodana 2011-07-11

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-07-11